wróć do listy

ZMIANY PODATKOWE W 2024

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 r.?

O ile nic się nie zmieni, to podatnicy VAT będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF.

 

Od 1 lipca 2024 r., zmiany w wypełnianiu JPK_V7 – (o ile KSeF wejdzie w życie)

 

➡️        od 1 lipca 2024 oprócz wpisywania numeru faktury nadawanego w ramach jednej serii, trzeba będzie również wpisywać numer KSeF, który otrzymamy po wysłaniu faktury do systemu. Numer ten będzie wynikał z otrzymanego przez wystawcę faktury UPO, potwierdzającego przyjęcie faktury do KSeF. Numer ten będzie wpisywany zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i w ewidencji zakupów.

➡️        będą też wprowadzone dodatkowe oznaczenia dla faktur wystawionych poza KSeF zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i w ewidencji zakupów:

              o   OFF – ewidencjonując faktury wystawione w okresie trwania awarii KSeF, jak również w okresie trwania niedostępności tego systemu i braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika; oznaczenie to będzie wskazywało, że z uwagi na brak aktywności systemu faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do systemu

                   wyjątek - nie będziemy podawać oznaczenia OFF o ile faktura zostanie przesłana do KSeF po zakończeniu awarii lub niedostępności systemu, a przed wysłaniem JPK_V7, - wówczas będziemy wpisywać numer faktury z KSeF.

              o   BFK – ewidencjonując faktury elektroniczne i faktury w postaci papierowej wystawione bez użycia KSeF; oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu KSeF, np. dla konsumentów.

 

Przechowywanie faktur (o ile KSeF wejdzie w życie)

 

Do faktur wystawianych w KSeF nie będzie miał zastosowania obowiązek:

➡️         przechowywania w jednostce „w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie” oraz

➡️         „przechowywania w należyty sposób” oraz

➡️         „ochrony przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem”.

 

Faktury VAT RR

 

Od 1 lipca 2024 r. o ile KSeF zostanie wprowadzony, faktury VAT RR, czyli dokumenty potwierdzające nabycie produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych (rolników korzystających ze zwolnienia od VAT), oraz faktury VAT RR KOREKTA będą mogły być wystawiane przy użyciu KSeF. Przy czym będzie to miało charakter fakultatywny. Dostawca (rolnik ryczałtowy) będzie musiał wyrazić na to zgodę. Obowiązkowo należy podać numery identyfikacji podatkowej dostawcy i nabywcy. Wystawca będzie miał obowiązek oznaczać je kodem QR, o ile faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana rolnikowi poza KSeF. 

 

Fakturę VAT RR wystawioną w KSeF będzie można skorygować wyłącznie w KSeF, chyba że:

  • nie będzie takiej możliwości, bo nastąpiło odwołanie wskazania przez rolnika ryczałtowego nabywcy produktów rolnych jako uprawnionego do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA przy użyciu KSeF,
  • rolnik utracił status rolnika ryczałtowego (utracił albo zrezygnował z prawa do korzystania ze zwolnienia od VAT),
  • w sytuacji awarii albo
  • niedostępności KSeF albo
  • braku możliwości wystawienia dokumentów w KSeF przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie z innego powodu niż awaria czy niedostępność KSeF,

- w takich jak wyżej sytuacjach, korekta będzie dokonywana na zasadach dotychczasowych, np. w postaci dokumentu papierowego.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl