wróć do listy

Urząd Skarbowy od 2024

➡️ Jak ustalić właściwy urząd skarbowy w 2024 roku

 

Przez ostatnie lata, chcąc sprawdzić pod który urząd skarbowy będzie podlegał podatnik z dużymi przychodami, a więc takimi powyżej 3 mln euro i powyżej 50 mln euro, podatnik musiał brać pod uwagę przychody z dwóch lat i tak. np. dla 2023 r., liczyły się przychody za 2020 r. i 2021 r.

  •         3 mln euro w 2020 r. to kwota 13 844 400 zł a w 2021 r - 13 798 200 zł
  •         50 mln euro w 2020 to kwota 230 740 000 zł a w 2021 r. - 229 970 000 zł

Powyższe wynikało wprost z par. 8 rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2456).

 

Od 2024 r., stosujemy już ogólną zasadę zapisaną w par. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia informującą, że podatnik podlega jednemu z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS) lub Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie, od 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został przekroczony limit przychodów (odpowiednio w wysokości 3 mln euro i 50 mln euro).

 

Tym samym od 1 stycznia 2024 r.:

 

  •     19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS), będzie obsługiwało wg właściwości miejscowej podatników, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w 2022 r., przekroczyły 3 mln euro tj. 14 069 700 zł.
  •      Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, będzie obsługiwał podatników, u których przychody w 2022 r., przekroczyły 50 mln euro tj. 234 495 000 zł.

 

Co do  kursu euro do przeliczania ww. limitów, stosujemy średni kurs euro ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego, czyli w odniesieniu do 2024 r. po kursie z 30 grudnia 2022 r. (31 grudnia była sobota) – który wynosił 4,6899 zł za euro

 

Korekty deklaracji - składane po zmianie urzędu skarbowego, ale za okres rozliczeniowy upływający przed zmianą, należy przekazać do nowego urzędu skarbowego. Podatnik, który od 1 stycznia 2024 r. podlega pod WUS (tak samo Pierwszy Mazowiecki US), składa od tego dnia, korekty rozliczeń - także za okresy rozliczeniowe sprzed 1 stycznia 2024 r. - do WUS lub Pierwszego Mazowieckiego US.

 

Kontrola podatkowa – urząd skarbowy który wszczął kontrolę podatkową w 2023 r., (lub wcześniej), prowadzi ją także po zmianie przez podatnika US zarówno w przypadku zmiany siedziby jak i z uwagi na przejście do WUS lub Pierwszego Mazowieckiego US.

 

Dodamy jeszcze, że pod 19 WUS podlegają nie tylko podatnicy o przychodzie powyżej 3 mln euro, ale też jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - o takim ww. przychodzie.

 

Z kolei Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje podatników z całej Polski tj.: wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na NewConnect oraz podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów.

 

Kończąc, co do zasady to podatnicy sami powinni na bieżąco weryfikować, czy od kolejnego roku podatkowego zmieni się im urząd skarbowy z uwagi na przekroczenie ww. limitów przychodów. Powinni wówczas o tym fakcie, poinformować swojego aktualnego naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 15 października

 

Uspakajam jednak od razu, że o ile ww. spóźnialski podatnik, nie powiadomi swojego US ww. terminie, może to oczywiście zrobić i w późniejszym terminie, wskazując jedynie przyczynę opóźnienia, przy czym co istotne - przepisy nie przewidują wprost sankcji za niedopełnienie tego ww. obowiązku informacyjnego.

 

Czysto teoretycznie, jest przepis z art. 80 kodeksu karnego skarbowego, dający możliwość organowi nałożyć mandat na zapominalskiego za niezłożenie w terminie ww. informacji podatkowej. Jak jednak wyjaśniają znawcy prawa, takie działanie organu byłoby działaniem nadmiarowym.

 

Z kolei, jak wskazuje praktyka, urzędy skarbowe mając pełną informację o przychodach podatników, same informują zapominalskich o zmianie właściwości US.

 

#zmianypodatkowe #urządskarbowy #WUS #księgowość #doradztwopodatkowe #doradztwoprawne #E\tlgLOBAL #ETLGLOBALPolska #księgowaniepl

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl