wróć do listy

Spółka nieruchomościowa płatnikiem CIT od sprzedaży udziałów

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku poboru podatku od zbycia udziałów/akcji tzw. spółki nieruchomościowej przez tę właśnie spółkę. 

 

W tym celu projekt wprowadza własną definicję spółki nieruchomościowej. Jest nią podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Definicja ta odbiega nieco od obowiązujących już przepisów podatkowych. W ustawie o CIT (art. 3 ust. 1 pkt 4) i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi się, że spółka nieruchomościowa to taka, gdzie „co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości”.

 

Spółka nieruchomościowa będzie miała szereg nowych obowiązków, m.in. będzie pełnić rolę płatnika podatku od zbycia swoich udziałów/akcji, jeżeli co najmniej jedną ze stron będzie nierezydent. Obecnie podatek rozlicza podmiot, który zbywa udziały/akcje.  Spółka będzie zobowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, 19% podatek od dochodu z tego tytułu, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Jeżeli spółka nie będzie posiadała informacji o kwocie transakcji, podatek ustali w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów /akcji.

 

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu w Polsce będzie zobowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego (z wyjątkiem spółek podlegających w UE lub państwie należącym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania). Sankcją za brak ustanowienia takiego przedstawiciela będzie kara w wysokości do 1 000 000 zł.

 

Kolejnym obowiązkiem spółki nieruchomościowej będzie przekazywanie po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania nowych przepisów – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem.

 

Monika Utrata

doradca podatkowy

 

T (+48) 58 340 28 11
M (+48) 883 363 201

✉️ monika.utrata@bsjp.pl  

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl