wróć do listy

Nowy regulamin dla Programu Tarcza 1.0 od 28 kwietnia 2021

Na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp opublikowana została nowa wersja regulaminu dla Programu Tarcza 1.0. Nowy regulamin zacznie obowiązywać od 28 kwietnia 2021 r.

Wprowadzone przez PFR zmiany dotyczą przede wszystkim zasad rozliczania i umorzenia subwencji przyznanej w ramach Tarczy 1.0.

Nowa wersja regulaminu:

 • precyzuje obowiązujące dotychczas warunki umorzenia (w tym definicję skumulowanej straty gotówkowej oraz średniego zatrudnienia);
 • dodaje zapisy, które pozwalają na umorzenie 100% subwencji dla wybranych beneficjentów;
 • określa zasady obowiązujące przy rozliczaniu subwencji.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje

 

W jaki sposób będzie można rozliczyć subwencję?

 • Rozliczenie subwencji następować będzie mogło, co do zasady, tylko poprzez bankowość elektroniczną.
 • Beneficjent subwencji będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o rozliczeniu, czyli dokumentu, w którym wskaże wszystkie niezbędne informacje służące rozliczeniu oraz oświadczenia wymagane przez regulamin. 
 • PFR za pomocą bankowości elektronicznej udostępni formularz z rozliczeniem subwencji w wersji wstępnej.
 • Wypełniony formularz umożliwi wygenerowanie projektu oświadczenia. Wygenerowane oświadczenie należy wówczas zweryfikować oraz zatwierdzić poprzez narzędzia autoryzacyjne banku.

 

Weryfikacja oświadczenia oraz decyzja PFR

PFR po przesłaniu oświadczenia dokona jego weryfikacji, po czym wyda jedną z następujących decyzji:

 1. decyzję o kwocie do zwrotu
 2. decyzję o kwocie zwrotu w całości
 3. decyzję o braku możliwości określenia kwoty zwrotu.

 

Terminy złożenia oświadczenia

Oświadczenie o rozliczeniu należy złożyć:

 1. najwcześniej pierwszego dnia mającego miejsce po upływie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji,
 2. najpóźniej do upływu 10 dni roboczych liczonych również od upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji.

PFR jest zobowiązany wydać decyzję w terminie 15 dni roboczych, liczonych od ostatniego dnia upływu terminu na rozliczenie subwencji (10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji). W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Zasady umorzenia

We wskazanym zakresie nie zmieniono dotychczasowych warunków, a jedynie je doprecyzowano.

 • Jeśli beneficjent nie prowadził działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji będzie on wówczas zobowiązany do zwrotu całości subwencji
 • Co do zasady beneficjent zobowiązany jest do zwrotu 25% subwencji. Pozostałe 75% jest uzależnione od dodatkowych warunków.
 • Jeżeli beneficjent należący do sektora MŚP nie utrzyma zatrudnienia na wymaganym, wskazanym poniżej poziomie będzie zobowiązany do zwrotu 25%:

część subwencji podlega zwrotowi w przypadku utrzymania przez MŚP średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:

 1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz
 2. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia.
 3. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty Subwencji Finansowej;
 1. Konieczność zwrotu 25% subwencji rodzi również nie wykazanie przez beneficjenta wystarczającego poziomu skumulowanej starty gotówkowej:

Należy zwrócić część subwencji w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób:

 • dla prowadzących księgi rachunkowe – to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji;
 • dla rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty; oraz
 • dla rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego.
 1. Pozostałe 25% subwencji jest bezzwrotne.

 

Wybrane branże z umorzeniem 100 %

Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod określonym kodem PKD (których lista znajduje się w regulaminie) mogą uzyskać umorzenie 100% otrzymanej subwencji. Co istotne, działalność pod kodami PKD wskazanymi w regulaminie musi być faktycznie prowadzona, a kod ten musi widnieć w rejestrach na dzień 31.12.2019 r.

Dodatkowo beneficjenci muszą łącznie spełnić następujące warunki:

 • Prowadzić nieprzerwanie działalność przez 12 msc. od dnia przyznania subwencji;
 • Wykazać spadek obrotów  w wysokości co najmniej 30% w wybranym okresie:
 1. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
 2. w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r
 • Beneficjent na dzień 31.12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji.

Maksymalna kwota przysługująca beneficjentowi do umorzenia wynosi do 3,5 mln zł.

 

Co z opodatkowaniem umorzonej kwoty?

Na ten moment niestety Ministerstwo Finansów nie zajęło stanowiska w tym zakresie. Jeśli nie zostanie podjęta decyzja o zwolnieniu tych kwot z podatku, wówczas kwota umorzenie będzie podlegała opodatkowaniu.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl