wróć do listy

Tarcza PFR – rozliczenie subwencji – zmiany w regulaminie

Po długim okresie oczekiwania PFR opublikował nową wersję regulaminu dla Programu Tarcza 1.0, który zacznie obowiązywać od 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w regulaminie dotyczą przede wszystkim zasad rozliczania i umorzenia subwencji przyznanej w ramach Tarczy 1.0 (subwencje wiosenne).

 

W nowej wersji regulaminu PFR:

 • doprecyzował dotychczasowe warunki umorzenia (w tym definicję skumulowanej straty gotówkowej oraz średniego zatrudnienia);
 • dodał zapisy pozwalające na umorzenie 100% otrzymanej subwencji dla wybranych beneficjentów;
 • określił zasady rozliczania subwencji.

 

Dokumenty te znajdą Państwo także tutaj: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące nowej wersji regulaminu.

 

W jaki sposób będzie następowało rozliczenie?
Rozliczenie subwencji będzie następowało co do zasady wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną.

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozliczeniu, czyli dokumentu, w którym zostaną wskazane wszystkie niezbędne informacje do rozliczenia oraz oświadczenia wymagane regulaminem. 

W pierwszej kolejności PFR poprzez bankowość elektroniczną udostępni Państwu wstępny formularz z rozliczeniem subwencji. Będą w nim uwzględnione dane, do których PFR ma dostęp (z ZUS, KAS, MF). Dane te należy zweryfikować i w razie potrzeby wyjaśnić z odpowiednim urzędem.

Otrzymany formularz należy następnie uzupełnić o brakujące informacje, kluczowe dla prawidłowego wykazania kwoty umorzenia.

Tak wypełniony formularz pozwoli na wygenerowanie projektu oświadczenia. Należy je wówczas zweryfikować i zatwierdzić za pomocą narzędzi autoryzacyjnych banku.

 

Weryfikacja i decyzja PFR
Po przesłaniu oświadczenia PFR dokona jego weryfikacji, po czym wyda jedną z trzech decyzji:

 • decyzja o kwocie do zwrotu
 • decyzja o kwocie zwrotu w całości
 • decyzja o braku możliwości określenia kwoty zwrotu.

 

W przypadku pierwszej decyzji beneficjent otrzyma informację o tym, jaka kwota powinna zostać zwrócona, a jaka podlega umorzeniu. Kwota ta zostanie rozłożona na 24 raty wg harmonogramu spłat udostępnionego przez bank.

W przypadku, gdy będą beneficjent będzie chciał dokonać wcześniejszej spłaty lub nadpłaty, musi poinformować o tym bank z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W innym wypadku nadpłata będzie nieskuteczna. 

W drugim przypadku PFR podejmie taką decyzję jeśli beneficjent naruszył warunki regulaminu w zakresie prawa do otrzymania subwencji. Kwota subwencji – w całości – będzie podlegała zwrotowi w terminie 14 dni od wydania decyzji. Przy czym PFR nie określił w regulaminie sankcji za zidentyfikowanie takich nieprawidłowości dla beneficjentów.

Trzeci przypadek będzie dotyczył tych sytuacji, kiedy PFR nie będzie w stanie określić kwoty do zwrotu. Wówczas zostaną wskazane te przyczyny i rozpocznie się procedura wyjaśniająca, trwająca do 6 miesięcy.

 

Terminy
Oświadczenie o rozliczeniu składane jest nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji.

Decyzja PFR zostanie wydana w terminie 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia upływu terminu na rozliczenie subwencji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Podstawowe zasady umorzenia
W tym zakresie dotychczasowe warunki nie uległy zmianie, a zostały jedynie doprecyzowane.

1.  Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji jeśli nie prowadził działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.
2. Z zasady beneficjent zobowiązany jest do zwrotu 25% subwencji. Pozostałe 75% jest uzależnione od dodatkowych warunków.
3. Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 25% jeśli nie utrzyma zatrudnienia na wymaganym poziomie:
 

Należy zwrócić część subwencji w przypadku utrzymania przez MŚP średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:

1. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz

2. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia.

3. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty Subwencji Finansowej;

 

DODANO objaśnienie czym jest średnie zatrudnienie:

Średnie zatrudnienie zostanie obliczone w opisany sposób:

średnie zatrudnienie =  m1 + m2 + m3 + (.... ) + m12 / 12

gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Pracowników na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia się Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy.

 

4. Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 25% subwencji, jeśli nie wykazał wystarczającego poziomu skumulowanej starty gotówkowej:
Należy zwrócić część subwencji w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób:

1. dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe –to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji;

2. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty; oraz

3. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

5. Pozostałe 25% subwencji jest bezzwrotne.
 

Umorzenie 100% dla wybranych branż
Dla beneficjentów prowadzących działalność pod określonym kodem PKD możliwe jest umorzenie 100% otrzymanej subwencji. Lista kodów znajduje się w regulaminie.

Co ważne, działalność pod tymi kodami PKD musi być faktycznie prowadzona. Kod ten musi widnieć w rejestrach na dzień 31.12.2019 r.

Dodatkowo beneficjent musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • prowadził działalność przez 12 msc. od dnia przyznania subwencji – nieprzerwanie;
 • wykazał co najmniej 30% spadku obrotów w wybranym okresie:
  - w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  - w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r
 • na dzień 31.12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji.

 

Maksymalna kwota umorzenia wynosi do 3,5 mln zł.

 

Czy umorzona będzie opodatkowana?
Na ten moment niestety Ministerstwo Finansów nie zajęło stanowiska w tym zakresie. Jeśli nie zostanie podjęta decyzja o zwolnieniu tych kwot z podatku, wówczas kwota umorzenie będzie podlegała opodatkowaniu.

 

Powyższe informacje przygotował Partner Księgowanie.pl

Tax Advisors Group Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa

PANEL KLIENTA LinkedIn Ksiegowanie.pl Facebook Księgowanie.pl