wróć do listy

Od 1 maja 2021 r. każda spółka komandytowa jest podatnikiem podatku CIT

Wszystkie spółki komandytowe, opodatkowane do końca 2020 r. (albo przy wyborze przedłużenia stosowania dotychczasowych zasad opodatkowania do końca kwietnia 2021 r.) podatkiem dochodowym jednokrotnie na poziomie wspólników spółki, stały się 1 maja 2021 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów (dochodów), struktury własnościowej czy statusu wspólników.

Większość wspólników spółek komandytowych skorzystało z opcji przedłużenia o dodatkowe 4 miesiące dotychczasowych zasad opodatkowania i postanowiło poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, że spółka komandytowa będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych od 1 maja, a nie 1 stycznia 2021 r.

W spółkach komandytowych występuje obecnie po nowelizacji przepisów t.zw. podwójne opodatkowanie:

1. podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie uzyskania dochodu przez spółkę komandytową i

2. podatkiem PIT albo CIT w zależności od statusu wspólnika w momencie wypłaty zysków spółki na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi i prawnymi.

Spółka komandytowa jest zobowiązana płacić podatek CIT na takich samych zasadach, jakie obowiązują w spółce z o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, tj. według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, o ile jej roczne przychody nie przekroczą 2 mln EUR.

Po uzyskaniu przez spółki komandytowe statusu podatników CIT dochody wspólników z udziału w spółce komandytowej nie są już dochodami z działalności gospodarczej, tylko są opodatkowane jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych (a więc u podatników PIT stanowią przychody kapitałowe, a u podatników CIT ­– zyski kapitałowe), co wiąże się z obowiązkiem poboru przez spółkę i odprowadzania do US zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji wspólników pieniędzy.

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza (zazwyczaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również gdy komplementariusz jest osobą fizyczną) jest opodatkowana jednokrotnie – komplementariusz może odliczyć od podatku od przychodów (zysków) kapitałowych wartość podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez spółkę komandytową w proporcji odpowiadającej udziałowi komplementariusza w zysku spółki komandytowej. Komplementariusz nie może konsolidować swojego dochodu podatkowego osiągniętego w związku z udziałem w spółce komandytowej z ewentualną stratą podatkową z innych źródeł działalności gospodarczej.

Wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową na rzecz komandytariusza jest generalnie opodatkowana dwukrotnie, na poziomie spółki komandytowej oraz komandytariusza.

Jednak komandytariusze - pod pewnymi warunkami - mogą skorzystać z podatkowego zwolnienia 50 proc. swoich przychodów z udziału w zysku spółki, ale nie więcej niż 60 tys. zł rocznie (odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem).

W spółkach komandytowych, które stały się podatnikami CIT dopiero od 1 maja 2021 r., zysk spółki wypracowany przed tym dniem (do końca 2020 r. oraz za cztery miesiące 2021 r.) jest opodatkowany jednokrotnie na poziomie wspólników, nawet jeżeli zostanie faktycznie wypłacony wspólnikom po 1 maja 2021 r. Wypłata wspólnikom środków opodatkowanych podatkiem dochodowym w momencie uzyskania dochodu na poziomie wspólników nie będzie już opodatkowana po raz drugi. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP), z której wynika, że wypłata zysków wypracowanych (osiągniętych) w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze transparentna podatkowo, nie jest i nie będzie ponownie opodatkowana.

Spółki komandytowe, których wspólnicy zdecydowali o uzyskaniu statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r., mogły zdecydować, czy przedłużają swój rok obrotowy do 30 kwietnia br. W spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, w grę wchodziły dwie opcje:

zamknięcie ksiąg rachunkowych na 31 grudnia 2020 r. i sporządzenie na ten dzień sprawozdania finansowego, lub
przedłużenie roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r.
Spółki, które nie przedłużyły roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., czyli wybrały opcję nr 1 muszą jedynie technicznie zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia , a sprawozdanie finansowe sporządzą za 12 miesięcy 2021 r. tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z odpowiedzią Ministra Finansów na pytanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie  obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021r. w przypadku spółek komandytowych które staną się podatnikami CIT na 1 maja 2021 r.
zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r.

Natomiast firmy, które przedłużyły rok obrotowy (który rozpoczął się 1 stycznia 2020 r.), na 30 kwietnia 2021r. muszą zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe na ten dzień. Musi więc ono obejmować cały 2020 r. i cztery miesiące obecnego.

Od 1 maja 2021 każda spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, musi ustalać przychody i koszty podatkowe oraz odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Spółka komandytowa , która stała się z dniem 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT nie może uwzględniać dochodu lub straty za okres od stycznia do kwietnia 2021r., bo ten okres wspólnicy rozliczają jeszcze w swoich rozliczeniach. Zgodnie z opiniami ekspertów od 1 maja spółka komandytowa która uzyskuje status podatnika CIT nie może opłacać zaliczek uproszczonych.

Nie wszystkie spółki komandytowe mogą korzystać ze stawki 9 proc. CIT. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. nie rozpoczyna działalności gospodarczej, ale kontynuuje działalność prowadzoną przed 1 maja. Status małego podatnika i prawa do 9 proc. CIT będą więc miały te spółki, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy CIT). Jeśli firma będzie miała status małego podatnika, będzie też mogła wpłacać kwartalne zaliczki na CIT.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca odpowie na każde pytanie

Telefon

+48 22 243 01 10

E-mail

bok@ksiegowanie.pl

Biuro główne:

Twarda 18

00-105 Warszawa